همه چی تموم

1-شرح حال . 2: مطالب علمی 3: شعر 4: فال و 5: بیوگرافی
تصمیم جدید

سلام دوستای گل .

من از قانونی که برای آپ کردن گذاشتم خسته شدم میخوام بدون قانون کار کنم خداییش خسته کننده است .

راستی از این به بعد میخوام با یه فنت دیگه آپ کنم .

هرااااااااااااااااا مژهخوشکلم ؟

+نوشته شده در ۳٠ امرداد ۱۳۸٧ساعت۱٢:۳۳ ‎ب.ظتوسط همه چی تموم | نظرات ()
بیوگرفی : امین حیایی

نام اصلی: امین

نام خانوادگی اصلی: حیایی

سمت (در بخش های): بازیگران،موسیقی،

تاریخ تولد: 1349

محل تولد: تهران

ملیت: ایران

مدرک تحصیلی: فارغ التحصیل کامپیوتر
 

بیوگرافی

فارغ التحصیل کامپیوتر.
همسر نیلوفر خوش خلق (بازیگر).
شروع فعالیت سینمایی با بازی در فیلم "دو همسر" (اصغر هاشمی) در سال ١٣٧٠.
- در دوران تحصیل به فعالیت در تئاتر پرداخت و پس از گرفتن دیپلم، ضمن خدمت سربازی در مرکز هنرهای نمایشی عقیدتی - سیاسی نیروی هوایی فعالیتش را آغاز کرد. در سال 1370 بازیگر یک تئاتر کودکان به کارگردانی ثریا قاسمی بود. در پانزدهمین جشنواره فیلم فجر نامزد دریافت جایزه بازیگر نقش دوم برای فیلم براده های خورشید شد.
- خیلی زمان برد تا بتواند به عنوان بازیگر نقش اول در فیلمهای سینمایی بازی کند. در اولین نقش آفرینی اش به عنوان بازیگر نقش اول در فیلم "سیب سرخ حوا" (1378) چندان موفق نبود.
- او در فیلم های سیروس الوند توانست خوش بدرخشد. در فیلمهای "هتل کارتن"، "دست های آلوده" و بخصوص در فیلم "مزاحم" که متاسفانه بازی زیبای امین حیایی با شخصیت پردازی ضعیف از دست رفت.
- او در سال 1381، رکورددار بود. شش فیلم با بازی او در سال 1381 در سینماهای تهران به روی پرده رفت: مزاحم، مانی و ندا، مونس، اثیری، رز زرد، بوی بهشت
- بازیهای متفاوت او در سال 1382: "عروس خوش قدم" و "دختر ایرونی" و در سال 1383 با فیلمهای "کما" و "مهمان مامان" نام او را به عنوان یک بازیگر توانا سر زبانها انداخت تا جایی که او به عنوان یکی از دو بازیگر برگزیده سال برای بازی در فیلم "دختر ایرونی" از جشن سالیانه ماهنامه دنیای تصویر تندیس حافظ دریافت کرد.
بازی کم نقص و تحسین برانگیز او در فیلم "زن زیادی" در جشنواره بیست و سوم فیلم فجر همچنان نشان از سیر صعودی او در زمینه بازیگری دارد

+نوشته شده در ٢۸ امرداد ۱۳۸٧ساعت٥:۱۸ ‎ب.ظتوسط همه چی تموم | نظرات ()
فال : گروه خونی افراد و شخصیت آنها

 

ا ز لحاظ  روحی  بسیا رآ سیب پذ یرهستند و نمی توا نند ا نتقا د ونا مهربا نی
 
را به آ سا نی  تحمل کنند .
 
بی عدا لتی  و نا سپا سی  لطما ت  شدیدی  به آ ن ها می زند. گاهی می توا نند
 
د ر لا ک  خود  فرو بروند .  و د ر تنها یی  و خا موشی رنج  می برند و گاهی
 
می برند و گا هی حا لت  دفاعی به خود  می گیرند  و با صدا قت  عکس ا لعمل
 
نشا ن می دهند. ....... گاهی هم به راهنما یا مشا وری ا حتیاج دا رند تا آ ن ها
 
را  د را نتخا ب وا کنش  و رفتا ر صحیح یا ری  دهد .
 
 
 
ا ین گروه ((A)) ا ز د ورویی متنفرند .اهل تظاهر ,  چاپلوسی و د روغ  نیستند .
 
د ر محیط های هماهنگ  و خا لی ا ز ریا و تزویر ا حسا س آ سود گی و سعا د ت
 
می کنند , همیشه د ست به عصا هستند و با ریسک کردن میا نه ی  خوبی ندا رند و
 
چون غا لبا ا ز شکست می ترسند , هیچ وقت  بد ون مطا لعه و سرسری د ست  به
 
کا ری نمی زنند .
 
دیر تصمیم می گیرند و معمولا برای شروع هر کا ری وسوا س به خرج می دهند .
 
ا ما  وقتی  عزمشا ن  را  جزم  شود  ,  د یگر  خود شا ن  را  به  عقب نمی کشند .
 
وجدا ن  و ا حسا س   مسئولیت  آ ن ها   قا بل  تحسین  ا ست   و  برای   مشاغل
 
حسا س   شا یستگی د ا رند .

گروه خونی(( ((B:
 
صا حبا ن گر وه خونی B  ا فرا د ی رک گو , با ا را ده  و  جسور هستند .
 
خیلی  صریح  و  جدی  حرف  می زنند ,  ا ما  سا ده عمل  می کنند  و ا ز
 
پر ده پوشی ,  زبا ن با زی و ا ین  د ست , آ ن د ست  کرد ن , خوششا ن
 
نمی آ ید وهمین صفا ت باعث می شود تا ا شخا ص زود رنج ,  کم ظرفیت
 
و ا حسا سا تی نتوا نند با آ ن ها کنا ر بیا یند .
 
ا ین گروه ا کثرا و اغلب ا ز حیث  د رونی  کا مل  هستند و به ند رت  تحت
 
تا ثیر د یگرا ن قرا ر می گیرند و د شوا رمی توا ن نظرشا ن را د ر  مورد
 
چیزی یا کسی تغییر  دا د  . آ ن ها  برا ی  پوشا ئد ن  حساسیت ها یشا ن   ,
 
غا لبا نقا بی  ا ز خشونت به چهره می زنند و تظاهر به سنگد لی  می کنند ,
 
لیکن  د ر ا صل  خوش خو ,  منصف  ,  سخاوتمند  و بلند نظر هستند  وا گر
 
توا نا یی  کمک به کسی را دا شته با شند , مضایغه نمی کنند . با ا ین  حا ل ,
 
گاهی خود خواه  و تک رو می شوند و ترجیح  می دهند  وقت  و  نیرو یشا ن
 
را حتی ا لمقد ور صرف  ا مور شخصی  و منا فع  خویش  کنند  .  ا ین عده
 
عده موجودا تی فعا ل و پر شورند . معمولا  نقطه ی  ضعیفی ا ز  خود شا ن
 
بروز  نمی دهند .  ولی  گاهی  گرفتا ر نگرا نی  , کم حوصلگی و عصبا نیت
 
می شوند , ا ما حتی د را ین حا لت نیزخیلی  زود خود شا ن را ا زنا راحتی و
 
د لوا پسی رها  می کنند .
 
صاحبا ن  ا ین گروه خونی  , چون سختگیر و دیر جوش هستند ,  د وستا ن
 
زیا د ی را نمی توا نند به خود جلب کنند. ولی د رزمینه ی کا رومسئولیتهای
 
 
ا جتماعی  روی  هم رفته  آ د م ها یی  جاه  طلب,  ا ما  مثبت  هستند .  کنا ر
 
آ مد ن  با آ ن ها خیلی  سخت ا ست .
 
چو ن   پیوسته   سعی    دا رند  ,   قدرت   خود  را    به   د یگرا ن    تحمیل
 
کنند و  بد شا ن   نمی آ ید  که  د ر هر حا لت آ قا و سرور د یگرا ن با شند .
 
 
گروه خونی O  :
 
ا شخا صی که  دا را ی  گروه  خونی  O هستند  ,  ا ز لحا ظ  فطری
 
و طبیعی , آ د م ها یی خوش بین , زنده د ل   پرتحرک و تا  حد ودی
 
سر و زبا ن دا ربه حسا ب می آ یند وبه خوبی  می توا نند با فرا ز و
 
فرودها ی  زند گی  کنا ر بیا یند و به ا صطلاح  گلیم  خود را ا زآ ب
 
بیرون بکشند .
 
آ ن ها هموا ره سعی دا رند با ا وضاع پیش بروند , وبرا یشان وا قعا
 
د م غنیمت ا ست . د ر صورت لزوم ا نسا نها یی با ا را ده وصمیمی
 
هستند ,  تسلط  خوبی  برا عصا ب خو د دا رند و د ر برا برمشکلا ت
 
حتی ا گر خیا لی  بزرگ  با شد , ا ستقا مت و خونسردی کا مل نشا ن
 
می دهند .
 
اغلب د لشا ن می  خواهد  خو ب  زند گی کنند وا ز همه ی جنبه ها و
 
جها ت  زند گی   لذ ت  ببرند  ,  چندا ن  د ر بند  جمع آ وری  پول  و
 
ثروت نیستند .
 
ا زکینه جویی و ا نتقا م گرفتن تا جا یی که ممکن با شد,  پرهیز دا رند.
 
به همین جهت , ا شخاص پا ک  طینت وخوش قلب محسوب می شوند .
 
را ه  و  رسم  کا ر  و زند گی  ر ا   خوب   می شنا سند  و  می دا نند
 
مسئولیت  یعنی  چه ,  تد بیر و  کا رآ یی  بسیا ر زیا دی  د ا رند .  و
 
چنین به نظر می رسد  که ا صولا  مد یر خلق شده ا ند .
 
 
گروه خونی AB  :
 
تجزیه و تحلیل شخصیت و روحیا ت کسا نی که د ر ا ین   گروه
 
قرا ر دا رند ,  کا ر بسیا ر سختی ا ست . زیر ا  آ ن ها   معمولا
 
موجودا تی حسا س , زود رنج  و ا سیر ا حسا سا ت , عواطف,
 
رویا و غرا یز  خویش هستند .
 
به همین جهت غا لبا نا متعا د ل و بی ثبا ت  به نظر می رسند ,
 
حا ل آ ن که وا قعا ا ین طور نیستند . ا ین عده معمولا آ را مش
 
د رونی  ند ا رند وا غلب ا و قا ت , واکنش ها یی متضا د و د ور
 
ا ز ا نتظا ر ا ز  خود  بروز  می دهند  و  د ر  میا ن آ نها  ا فرا د
 
خود دا ر و دا را ی ا را ده ی قا طع ,  خیلی  کم  یا فت  می شود.
 
بعضی ها یشا ن  به   طور  وا قعی  به  خود ا طمینا ن  ند ا رند و
 
دائم دنبا ل کسی   می گرد ند تا به وی  تکیه کنند .
 
پیوسته ا ز قابلیت ها  و ا ستعدا دها ی  خو د  ترد ید  دا رند  و ا ز
 
نوعی نگرا نی یا  کشمکش  روحی رنج می برند و گاهی هم بر ا ثر
 
همین  بحرا ن ها ی  روحی  ,  د چا ر خسا رت ها یی  می شوند  و
 
حاصل سا ل ها رنج و زحمت خو د ر ا ا ز د ست می دهند .
 
به طور کلی , د روجود ا ین گروه ا زا فرا د , د و شخصیت متفا وت
 
نهفته ا ست . گا هی بسیا ر پر شور و  حرا رت هستند و  زما نی  به
 
 
محض  برخو رد با ما نع  یا مشکلی  کوچکی  بر خود شا ن  ر ا کا ملا
 
می با زند و به د نیا ی  تنها یی  و   ا نزوا   پنا ه می برند .
 
ا ین ا فرا د ,  روحی ا نعطا ف پذ یر , هوشی  سرشا ر و ذ وقی  قا بل
 
ملا حظه دا رند .  لیکن به زحمت  می توا نند خود را با  محیط  تطبیق
 
دهند و به ا صطلا ح  همرنگ جماعت شوند .
 
با ا ین ا وصا ف  د ر میدا ن د وستی  آ د م ها ی بسیا ر موفقی هستند و
 
خوب می دا نند دوستا نشا ن را  چگونه  تحت تا ثیر  کما لا ت ظا هری و
 
با طنی  خویش  قرا ر دهند .
 
گشا ده د ستی  وعلو همت  ا ین  گروه حد  و حصری  ندا رد . معمولا ا ز
 
بذ ل و بخشش لذ ت می برند و هیچ گاه هم پشیما ن نمی شوند .  به  طور
 
ذا تی آ د م ها یی مهربا ن و ا نسان د وست هستند .

+نوشته شده در ٢۸ امرداد ۱۳۸٧ساعت٥:۱٤ ‎ب.ظتوسط همه چی تموم | نظرات ()
شعر : مهتاب از نیما یوشیج

می تراود مهتاب

می درخشد شبتاب

مانده پای آبله از راه دراز

بر دم دهکده مردی تنها

کوله بارش بر دوش

دست او بر در ، می گوید با خود :

غم این خفته چند

خواب در چشم ترم می شکند.

+نوشته شده در ٢۸ امرداد ۱۳۸٧ساعت٤:٥۳ ‎ب.ظتوسط همه چی تموم | نظرات ()
علمی و جالب : چگونگی ست کردن لباس

 

بـرای لاغر تر و بلند قد تر بنظر رسیدن نکات زیر را رعایت کنید:

1- لباسهای کاملا اندازه بپوشید لباسهای خیلی کوچـک و خیلی بزرگ تنها شما را چاق ترنشان میدهند.

2- لباسهای یکدشت یکرنگ بپوشید. تـرجیـحا یـکرنـگ از سر تا نوک پا.

3- از پـوشیـده لبـاسـهای با طرح برجسته و پارچـه هـای زمخت خود داری کنید.

4- لباسهای تیره رنگ با پارچه های نازک و نرم بپوشید.

5- شلوار را در ناحیه کمر بالا بیاورید نه پایین تر.

6- کراوات با پهنای متوسط پوشیده و حتما طول آن تا کمر برسد.

7- از پوشیدن لباسهای با نقش و نگار شلوغ خودداری ورزید.

8- لباس با طرح راه راه عمودی بپوشید.

9- از داشتن ملزومات بیش از حد خود داری کنید.

10- کفش پاشنه بلند به پا کنید.

برای کوتاه تر و چاق تر بنظر رسیدن نکات زیر را رعایت کنید:

1- لباسهای با رنگ متفاوت بپوشید.

2- رنگهای روشن و پر رنگ بپوشید.

3- کراوات پهن تر بپوشید.

4- لباسهای چند لایه به تن کنید.

5- کفش بدون پاشنه و ظریف بپوشید.

6- شلوار تمام قد بپوشید.

7- از پوشیدن لباسهای سرتاسر یکرنگ بپرهیزید.

8- لباس با طرح راه راه عمودی و کراوات باریک نپوشید.  

چگونه ست کنیم

1- رنگ جوراب باید همرنگ و یا تیره تر از شلوار باشد.

2- رنگ کمربند با رنگ کفش باید یکسان باشد.

3- کـت و شلـوار خــاکستـری و سرمه ای با کفش مشکی، و کـت و شـلـوار قـهـوه ای و زیتونی با کفش قهوه ای ست است

زنان قد بلند

1- از کمر بند پهن استفاده کنید.

2- از دامن خیلی کوتاه و خیلی بلند پرهیز کنید.

3- بهتر اسـت پـیـراهن خـود را داخـل شـلـوار و دامـن تــو بگزارید تا خط عمودی کمرتان نمایانتر گردد.

4- لباس نقش دار و طرح خطوط افقی بپوشید.

5- دامن بلند و یا دمپا گشاد بپوشید.

6- لباسهای سر تا پا یکرنگ نپوشید.

7- از گردنبند و گوشواره کوچک استفاده نکنید.

8- کیف دستی کوچک حمل نکنید.

9- شلوار راسته بپوشید.

10- تاپ نپوشید.

11- کـفش پاشنه بلند نپوشید و از کفـش انـدکـی لـژ دار استفاده کنید.

 زنان قد کوتاه و ریز نقش

1- لباس با طرح راه راه افقی نپوشید.

2- از لباس هـای رنگارنـگ، ملزومات بــزرگ و شلوار دمـپا گشاد و یا پاچه های تا شده استفاده کنید.

3- دامن کوتاه با نقش و نگار بزرگ نپوشید.

4- لبـاس هـای یـکرنـگ و شـلوار راســته و لباس تــنـگ و ملزومات کوچک استفاده کنید.

5- خطوط عمودی و لباسهای یقه هفت بدن را کشیده تر میکنند.

6- کفش کمی نوک تیز بپوشید.

7- کفش پاشنه بلند بپوشید.

8- از کمر بند باریک استفاده کنید.

زنان چاق

1- لباسهای یکدست یکرنگ بپوشید.

2- از کت و ژاکت بلند با دکمه های باز استفاده کنید.

3- از روسری شالی استفاده کنید.

4- گردنبند دراز شما را لاغر تر میکند.

5- کفش پاشنه بلند بپوشید.

6- لـبـاس یقه هفت و قلبی شکل، گـردن را کشـیـده تـر میکند.

7- ژاکت بلند بدون اپل بپوشید.

8- لباسهای تیره رنگ بپوشید.

مردان قد بلند

1- لباسهای یکدست یکرنگ نپوشید.

2- لباسها و شلوارهای زیپدار نپوشید.

3- کـت و شـلوار بـا خـطـوط راه راه بـا خـطـوط عـمــودی و کراوات باریک و ژاکت که طولش تا روی کمر است نپوشید.

 مردان قد کوتاه

 1- کفش بوت و ساق بلند نپوشید آنها شما را قد بلندتر نمی‌کنند.

2- شلوار پاچه کوتاه و یا پاچه تا شده نپوشید.

3- لباس آستین دار به تن کنید.

4- از نقش و نگار عمودی راه راه عمودی و شلوار راسته و کراوات باریک استفاده کنید.

 مردان لاغر

 1- کراوات باریک و پیراهن و یا تیشرت یقه هفت نپوشید.

2- لباسهای براق و با خطوط عمودی و چسبان نپوشید.

3- کت و شلوار اپل دار بپوشید.

4- شلوار بگی بپوشید.

5- پلوور حجیم و یقه اسکی بپوشید.

 مردان چاق

1- ژاکت اپل دار نپوشید.

2- کراوات زرق و برق دار نزنید.

3- دکمه پیراهن را تا انتها و بالا نبندید.

4- ساعت باریک به دست نکنید.

5- پلوور حجیم و یقه اسکی نپوشید.

6- بلوز و پیراهن یقه هفت نپوشید.

7- شلوار تنگ نپوشید.

8- لباس با خطوط عمودی و کراوات یکرنگ استفاده کنید.

9- از لباسهای تیره رنگ استفاده کنید.

 مردان شکم بزرگ

1- جلیقه و یا هر چیزی که روی شکم بیافتد و به آن فشار بیاورد را نپوشید.

2- شلوار را روی شکم خود نیاورید.

3- لباسهای براق و یا روشن نپوشید.

4- لباسهای گشاد و تیره رنگ بپوشید.

5- کراوات پهن بزنید که تا خط کمر بلند باشد.

6- ژاکت و شلوار یکرنگ بپوشید

+نوشته شده در ٢۸ امرداد ۱۳۸٧ساعت٤:۳٦ ‎ب.ظتوسط همه چی تموم | نظرات ()
سلااام

سلام دوستای عزیز .لبخند

من برگشتممم. هورا

وای جاتون خالی هم هوا خوب بود هم آب دریا آروم بود.بغل

ولی رفتنی خیلی ترافیک بود البته خیلی هم نه هاااا ولی بود دیگه خط زنجیر بود .

هوا نسبت به دو هفته یپیش خیلی بهتر شدهبود .

این دفعه تو نستیم تنی به آ ب بزنیم .

جاتون حسابی خالی بود خیلی خوش گذشت .قلب

با اجازتون آپ رو شروع کنیم .ماچ

+نوشته شده در ٢۸ امرداد ۱۳۸٧ساعت٤:۱٩ ‎ب.ظتوسط همه چی تموم | نظرات ()
بیوگرافی: رضا صادقی

رضا صادقی 25 مرداد1358 در شهر بندرعباس به دنیا آمد. و اصالتش از شهریست زیبا به نام میناب (آنامیس)  . نظر به اینکه در خانواده مذهبی و مقید چشم به دنیا گشوده بود ابتدا خواندن را با تلاوت قرآن آغاز کرد. علاقه مندی او به مسائل هنری باعث شد تا در زمینه موسیقی فعالیتش را آغاز کند . سال 1368 ابتدای راه و به نوعی اولین جرقه فکری او بود با توجه به اینکه در آن سالها منطقه بندرعباس امکانات بسیار محدودی برای فراگیری داشت . او با مطالعه کتابهای متفاوت در این زمینه ساختار فکری خود را در مورد این هنر سیار رویایی و لطیف استحکام بخشید . علاقه مندی او به موسیقی مدرن باعث شد تا از نگاه موزیسین های بزرگ برای بعد کاری خود استفاده کند در سال 1371 اولین آهنگ خود را به نوعی میشود گفت ساخت . به نام راز عشق . شاید در آن سالها کارهای او مورد قبول واقع نمی شد زیرا تفکرات به سوئی دیگر سوق گرفته بود. در سال 1372 اولین کار را در قالب کاست ارائه کرد که به نام همان راز عشق بود. اما از حق نگذریم هیچ نوع بار هنری نمی شد در آن پیدا کرد اما حرکتی تازه بود.


در سال 1373 با کمی دقت دومین کار خود را ارائه کرد به نام بال پرواز که بعد از آن کاست نظر عموم نسبت به کارهای او جلب شد و او با شوق بیشتری به کسب تجربه و اطلاعات گام به جلو بر می داشت بنا به دلایلی در سال 1374 به طور موقت دست از کارهای هنری برداشت و شاید همان مدت برای او مدت زمان پر باری بود و اواخر سال 1374 بود که با ارائه کاستی تحت نام کلاغ غارغاری شروع دوباره اما تا حدودی قوی تر از قبل را تجربه کرد. علاقه زیاد او به هنرمندانی چون استاد چشم آذر و بیات باعث شد تا به کارهای ایشان و بزرگانی دیگر توجه خاص داشته باشد. و کارهای او تحت شعاع آنها قرار گرفت.
البته او در زمینه شعر و ادبیات فعالیت دارد و ارادت او به شاعرانی چون اخوان ثالث  - حافظ - مولانا - سهراب سپهری - شاملو و ماگوت بیگل باعث شد ذهنیت فکری آنها را در راه خود نورپردازی کند . البته لازم به ذکر است که 95% کارهای او با کلامهای خود اوست.
در سال 1375 کاست گل لاله را ارائه داد که به نوعی با کارهای قبلی او تفاوت داشت .
او سیر نسبتا سعودی را دنبال کرد به طوری که در سال 1376 بندرقدیم 1377 مستانه و دیوانه در سال 1378 رویای شیرین و ده ثانیه را با هم در یک سال ارائه داد.
سال 1379 سال آرامش و کسب تجربه بود و پربار . یک حادثه زیبا در رویاهای او لحظه ها را برایش سرشار کرده بود تا اینکه در سال 1380 کاست عاشقم من را که با گیتار اجرا شد را به بازار ارائه داد که مورد استقبال خاصی قرار گرفت . البته این کاست قبل از اینکه ویرایش شود به بازار رفت که در مورد آن جای بحثی طولانی است
آن حادثه زیبا و رویایی نگاه تازه او به عشق و عاشق شدن بود و دیدن زشتیها  را با نگاه دیگر. او مدت 8 سال پیراهین مشکی به تن داشت و همه مردم او را مشکی پوش می شناختند تا اینکه در سال 1381 کاست حکایت مشکی پوش را به مردمی تقدیم
کرد که سالها او را با مهرشان به اوج سوق می دادند.


حکایت مشکی پوش آغازی است برای حرکتی ار نوع مشکی پوش برای دنیا زیبا که مشکی هم در آن زیبایی جای خاصی دارد رضا صادقی با همسفری آهنین به نام عصا به سوی دنیای سبز فردا به پیش می رود شاید خود اوهم می داند که مانده تا برف زمین آب شود اما او با گرمی که از جنوب به ارث برده ابن برف ها را آب خواهد کرد.
گرچه نتوانسته تا کنون به طور گسترده به ارائه کارهای خود بپردازد اما روزی همه دنیا صدای مشکی پوش را خواهند شنیدو همه خواهند دانست که:


مشکی پوش مثل سنگه             با غصه هاش می جنگه
در پایان بازم می گیم ما به هر حال می پریم بی چشم و دل بی پرو بال
ما به مشکی دل خوشیم دو رنگی هارو بی خیال       

+نوشته شده در ٢٤ امرداد ۱۳۸٧ساعت۱:۳٢ ‎ب.ظتوسط همه چی تموم | نظرات ()
فال:نحوه ی عطسه کردن شخصیت انسان ها را بازگو میکند

بر اساس مطالعات انجام شده از سوی یک دانشمند آمریکایی، نحوه عطسه کردن می تواند نکته های زیادی درباره شخصیت افراد بازگو کند.
این آزمایش شامل مطالعه بر روی صداهای مختلفی است که مردم به هنگام عطسه کردن از خود تولید می کنند.
نتایج این مطالعه که 547 فرد داوطلب در آن شرکت کردند نشان می دهد ؛ شخصیت های مختلف به شکل های مختلفی عطسه می کنند. دکتر پاتی وود که این پژوهش را انجام داده می گوید ؛ 4 نوع مختلف عطسه کردن وجود دارد و عطسه افراد مطابق با شخصیت های آنها است.
طبق نتایج این پژوهش افرادی که با صدای بلند عطسه می کنند تمایل دارند که رهبران و روسایی با نفوذ و خوب باشند. آنهایی که ملایم تر عطسه می کنند عموما شخصیت آرام تر، وفادار و وابسته تری دارند. کسانی که هنگام عطسه کردن جلوی دهان خود را می گیرند بسیار موقر و متعادل هستند و بالاخره آخرین نوع عطسه که در این پژوهش آمده مربوط به افرادی است که سریع عطسه می کنند که این افراد اغلب شخصیتی تند و تیزی دارند.

+نوشته شده در ٢٤ امرداد ۱۳۸٧ساعت۱:٢۸ ‎ب.ظتوسط همه چی تموم | نظرات ()
شعر: سر گذشت از سهراب سژهری

سرگذشت

می خروشد دریا
 
هیچ کس نیست به ساحل پیدا
لکه ای نیست به دریا تاریک
 
که شود قایق
 
اگر اید نزدیک
مانده بر ساحل
 
قایقی ریخته شب بر سر او
پیکرش را ز رهی ناروشن
 
برده درتلخی ادرک فرو
هیچ کس نیست که اید از راه
و به آب افکندش
و در این وقت که هر کوهه ی آب
حرف با گوش نهان می زندش
موجی آشفته فرا می رسد
از راه که گوید با ما
قصه یک شب طوفانی را
 
رفته بود آن شب ماهی گیر
تا بگیرد از آب
آنچه پیوندی داشت
با خیالی درخواب
صبح آن شب که به دریا موجی
 
تن نمی کوفت به موجی دیگر
چشم ماهی گیران دید
قایقی را به ره آب که داشت
 
بر لب از حادثه تلخ شب پیش خبر
پس کشاندند سوی ساحل خواب آلودش
به همان جای که هست
 
در همین لحظه غمنک به جا
 
و به نزدیکی او
 
می خروشد دریا
 
وز ره دور فرا میرسد آن موج که می گوید باز
 
از شبی طوفانی
 داستانی نه دراز

 

 

 

+نوشته شده در ٢٤ امرداد ۱۳۸٧ساعت۱٢:٥٧ ‎ب.ظتوسط همه چی تموم | نظرات ()
علمی :پیتزا غذای ایرانی است

از آمدن پیتزا به ایران مدت زیادی نگذشته است ولی به دلیل استقبال ایرانیان٫ خیلی زود این غذا در کشور ما گسترش یافت اما جالب است بدانید پیتزا اصلا یک غذای ایرانی است.
۲۵۰۰ سال پیش سربازان ایرانی در میدان جنگ روی سپر های فلزی خود پیتزا می پختند. آن ها خمیری را روی سپر های خود پهن می کردند سپس مقداری خرما و پنیر(احتمالا سبزی) روی آن می پاشیدند.
سربازان یونانی پختن پیتزا را از ایرانیان یاد گرفتند و آن را به سرزمین های غربی برد ند. این غذا به سرعت در آن سرزمین ها رواج یافت و مورد استفاده قرار گرفت. مردم ایتالیا هم نیز مانند بقیه از این خوراک تازه استفاده کردند.
پیتزا مدت زیادی عذای فقیران بود در این مدت ایتالیایی ها پنیر را از پیتزا حذف کرده بودند و به جای خرما از عسل روغن زیتون و سبزیجات استفاده می کردند.
۱۱۵ سال پیش٫ یک آشپز درباری به نام رافائل اسپوزیتو دوباره پنیر را به پیتزا برگرداند و این بار گوجه را هم به آن اضافه کرد. ملکه مارگریتا (ملکه ایتالیا) از این غذا بسیار خوشش آمد و آرام آرامهمه مردم به آن علاقه پیدا کردند. به این ترتیب پیتزا با پنیر نه تنها در ایتالیا بلکه در سراسر جهان مورد استقبال قرار گرفت.
چند سالی است که پلی این غذای خوشمزه به ایران هم باز شده است و البته بهتر است بگوییم پیتزا به زادگاه خود برگشته است

+نوشته شده در ٢٤ امرداد ۱۳۸٧ساعت۱٢:٥۳ ‎ب.ظتوسط همه چی تموم | نظرات ()
شرح حال

سلام دوستای گل.

اموزخیلیسر حالم اخه قرار بعد از ظهر بیم شمال واااااااای فکر میکنم که خیلی خوش بگذره چون ۶ تا خانواده ایم .

امیدوارم هر کس هر جا میره بهش خوش بگذره .

امیدوارم هر جا که هستین خوش باشین امروز هم با کلی مطالب تازهو خوب اومدم .

با اجازتون .

راستی من تا ۱ شنبه نمی تونم وبلاگ رو آپ کنم شرمنده .

فعلالبخند

+نوشته شده در ٢٤ امرداد ۱۳۸٧ساعت۱٢:۳٩ ‎ب.ظتوسط همه چی تموم | نظرات ()
بیوگرافی : شکیرا

نام: شکیرا ایزابل مـبارک ریپل
تولد :دوم فبریه 1977
محل تولد : کلمبیا
شکیرا نامی است عربی و به معنی زنی سرشار از زیباییها است.
مادر او اهل کلمبیا و جواهر ساز است و پدرش اهل لیبانس و نویسنده.
شکیرا در بین هشت خواهر و برادرش از همه کوچکتر است .
اصلیت عربی باعث علاقه او به شعرهای عربی و انس گرفتن و خواندن به این سبک شد و این خود دلیلی بود که او به سرعت پله های ترقی را طی کند .
او خوانندگی را ازسن هشت سالگی شروع کرد و در سیزده سالگی با شرکت سونی در کلمبیا قرار دادی بست.
او نام یک آلبوم خود را در سال 2002 « سرویس رختشویی » گذاشت چون او وقتی عاشق است احساس زیبایی، تمیزی و نو بودن می کند.
شکیرا از جواهرات متنفر است و از نظر او بدترین اشتباهی که یک زن می تواند بکند این است که به داخل آشپزخانه برود چون دیگر از آنجا نمی تواند خارج بشود.
خبر می رسید که او در مارچ 2001 با پسر رییس جمهور آرژانتین نامزد شده است.

+نوشته شده در ٢۳ امرداد ۱۳۸٧ساعت٢:٢٩ ‎ب.ظتوسط همه چی تموم | نظرات ()
فال : اشکال هندسی

فال اشکال هندسی
شاید شما هم جزو افرادى هستید که در دوران تحصیل درس هندسه برایتان هیچ جذابیتى نداشته و احتمالاً از شنیدن نام آن بیزارید ولى چند لحظه این موضوع را فراموش کنید. بعد ساده ترین اشکال هندسى را به خاطر بیاورید؛ مربع، مستطیل، مثلث، دایره و منحنى. سپس خیلى سریع و بدون اینکه زیاد به مغزتان فشار بیاورید شکلى را انتخاب کنید که بیشتر از همه مى پسندید. در حقیقت یک تست روانشناسى پیش روى شما قرار دارد که با توجه به انتخابتان بسرعت نشان مى دهد شما در زندگى چه جور آدمى هستید و در چه مشاغلی احتمال موفقیتتان بیشتر است!

مربع

افرادى که شکل مربع را انتخاب مى کنند کسانى هستند که در یک محیط پایدار بیشترین احساس آرامش را دارند و مسیر کارهایشان کاملاً واضح است. چنین اشخاصى محافظه کارند و دوست دارند همه چیز مرتب و منظم باشد. وظیفه شناس هستند و اگر کارى را به آنها محول کنید آنقدر روى آن وقت مى گذارند تا تمام شود، حتى اگر کارى تکرارى و طاقت فرسا باشد و مجبور شدند به تنهایى آن را انجام دهند.


مستطیل

اصولگرایى مشخصه بارز این افراد است. آنها نیز نظم و ترتیب را دوست دارند ولى آن را بیشتر از طریق سازماندهى هاى دقیق اجرا مى کنند. این امر سبب مى شود که راه هاى مناسبى را انتخاب و همه قواعد و مقررات را بررسى کنند. اگر وظیفه اى را به این اشخاص محول کنید ابتدا آن را به خوبى سازماندهى مى کنند تا اطمینان یابند که به طور اصولی اجرا خواهد شد.

مثلث

اشخاصى که شکل مثلث را انتخاب مى کنند هدف گرا هستند. آنها از برنامه ریزى قبل از انجام کارها لذت مى برند و به طرح موضوعات و برنامه هاى بزرگ و بلند مدت تمایل نشان مى دهند، اما ممکن است جزئیات را فراموش کنند. اگر کارى را بر عهده آنها بگذارید ابتدا هدفى را براى آن تعیین و سپس با برنامه ریزى کار را آغاز می کنند.

دایره
چنین افرادى اجتماعى و خوش صحبت هستند، هیچ لحن خشنى ندارند و امور را به وسیله صحبت کردن درباره آنها تحت کنترل خود در مى آورند. ارتباطات اولین اولویت آنها در زندگى است. مطمئن باشید که اگر وظیفه اى به آنها محول شود آنقدر درباره آن صحبت مى کنند تا هماهنگى لازم ایجاد شود.


منحنى

خلاقیت در این قبیل افراد موج مى زند و اغلب اوقات کارهاى جدید و متفاویت را ارائه مى دهند. نظم و ترتیب برایشان کسالت آور است و اگر تکلیف را براى آنها در نظر بگیرید ایده هاى خوب و مشخصى را براى آنها ابداع می کنند.
به طور کلى افرادى که سه شکل اول یعنى مربع، مستطیل و مثلث را انتخاب مى کنند در جهت مسیر ویژه در حرکت هستند و کارها را به طور منطقى و اصولى انجام مى دهند ولى ممکن است خلاقیت کمى داشته باشند.
اما گزینش دایره و منحنى نشان دهنده خلاقیت و برون گرایى است. چنین افرادى به موقعیت هاى جدید و سایر افراد دسترسی پیدا می کنند اما چندان اصول گرا و قابل اعتماد نیستند.


کاربرد تست
این تست براى ارزیابى افراد نسبت به موقعیت شغلى شان کاربرد دارد و یا به منظور پى بردن به این نکته که اشخاص مختلف تا چه حد مى تواند با هم کار کنند. اگر شما بشدت علاقه مندید که یک کار خاص و اصولى را انجام دهید یک فرد مربع دوست میتواند همکار خوبى برایتان باشد. همچنین اینگونه افراد براى کار در دوایر حسابرسى هم کاملاً مناسبند. اگر کارها نیاز به سازماندهى گروهى داشته باشد مثلث دوستان در پیشبرد فعالیت ها موفق خواهند بود. این افراد مى توانند مجرى خوبى باشند چون اهداف را مشخص و اطمینان مى یابند که دستیابى به آنها ممکن است. براى هر نوع ارتباطات حضورى افرادى که دایره را انتخاب مى کنند، بهترین هستند. آنها مى توانند یک کارمند خوب، مسؤول پذیرش یا فردى باشند که به مشتریان خود خدمات مناسبى را ارائه مى دهند. بالاخره افرادى که شکل مورد علاقه شان منحنى است همیشه ایده هاى تازه دارند و به طور مثال براى کار در شرکت هاى تبلیغاتى مناسبند .

+نوشته شده در ٢۳ امرداد ۱۳۸٧ساعت٢:٠٤ ‎ب.ظتوسط همه چی تموم | نظرات ()
 

دختر و بهار

دختر کنار پنجره تنها نشست و گفت
ای دختر بهار حسد می برم به تو
عطر و گل و ترانه و سر مستی ترا
با هر چه طالبی بخدا می خرم ز تو
 بر شاخ نوجوان درختی شکوفه ای
با ناز میگشود دو چشمان بسته را
میشست ککلی به لب آب تقره فام
آن بالهای نازک زیبای خسته را
خورشید خنده کرد و ز امواج خنده اش
بر چهر روز روشنی دلکشی دوید
موجی سبک خزید و نسیمی به گوش او
رازی سرود و موج بنرمی از او رمید
خندید باغبان که سرانجام شد بهار
دیگر شکوفه کرده درختی که کاشتم
دختر شنید و گفت چه حاصل از این بهار
 ای بس بهارها که بهاری نداشتم
خورشید تشنه کام در آن سوی آسمان
گویی میان مجمری از خون نشسته بود
می رفت روز و خیره در اندیشه ای غریب
دختر کنار پنجره محزون نشسته بود

فروغ فروخزاد قلب

+نوشته شده در ٢۳ امرداد ۱۳۸٧ساعت۱:٥۱ ‎ب.ظتوسط همه چی تموم | نظرات ()
مصالب علمی : روش های مطالعه کردن در امتحانات

هر چه به خرداد نزدیک مى شویم، دلهره هاى پایان سال تحصیلى که دانش آموزان را گرفتار مى کند نیز بیشتر مى شود. در هر سن و سال و وضعیت تحصیلى که باشیم باز هم امتحان، امتحان است و ترس و اضطراب هاى خاص خودش را دارد. قصد ما ترساندن بیش از حد شما از امتحان نیست. در این مطلب شما را با روش هاى کاربردى آشنا مى کنیم که مى تواند در آمادگى شما براى امتحانات پایان ترم مفید واقع شود.
علت بیشتر مشکلات آموزشى دانش آموزان عدم استفاده صحیح از نیروى فکرى و ذهنى است. مهمترین دلیل که باعث مى شود مطالب درسى در زمان برگزارى امتحانات به فراموشى سپرده شود، عدم داشتن حضور ذهن است. استفاده صحیح از نیروى ذهن به همراه یک برنامه ریزى متناسب و دقیق و به کارگیرى قواعد اصولى حین مطالعه از مهم ترین عوامل در به خاطر سپردن مفاهیم و نهایتاً موفقیت دانش آموز در امتحانات است.
اما اینکه چطور مطالعه کنیم، اولین سئوالى است که دانش آموزان در کلاس هاى یادگیرى روش هاى آموزشى مى پرسند. قدم اول براى مطالعه درس هاى امتحانى، تنظیم برنامه درسى است. درس خواندن نیز همانند دیگر مسائل مهم زندگى به برنامه ریزى و تنظیم و دقت نیاز دارد. برنامه ریزى به شما کمک مى کند که استفاده مفیدترى از مدت زمانى که در اختیار دارید بکنید و انرژى ذهنى تان را بیهوده هدر ندهید. برنامه ریزى را با یک هدف آغاز کنید. مثلاً تعیین کنید که در مدت زمانى که تا شروع امتحانات در پیش دارید، مى خواهید چه درسى را بیش از همه مطالعه کنید و یا در چه درسى ضعیف هستید که باید بیشتر روى آن تمرکز کنید. به این توجه نکنید که چون استعداد زیادى در بعضى از درس ها مثلاً ریاضى ندارید، وقت گذاشتن بى فایده است. این یک حقیقت است که ما کارى را انجام مى دهیم که دوست داریم. اما اگر هدف از درس خواندن برایمان روشن باشد دیگر علاقه داشتن یا نداشتن و حتى استعداد مهم نیست. هدف در شما انگیزه ایجاد مى کند که با خاطرى آسوده و به دور از تنفرات درسى به یادگیرى درس موردنظر بپردازید. در برنامه ریزى خود تنها به یک درس اکتفا نکنید. برخى افراد از شیوه مطالعه تک درس استفاده مى کنند. اینکه شما یک هفته براى خواندن یک درس وقت بگذارید، ذهن تان خیلى زود خسته شده و یادگیرى تان کاهش مى یابد. به جاى شیوه تک درس، مطالعه ۳ ، ۴ درس را در برنامه تان بگنجانید. هر چقدر تنوع در زمان بندى و دروس مورد مطالعه، بیشتر باشد بازده ذهنى شما نیز بیشتر خواهد بود. به تناسب بین دروس انتخابى نیز توجه کنید. مطالعه همزمان درس هایى که با عدد و فرمول سروکار دارد، شیوه کارآمدى نیست. خواندن شیمى و فیزیک در یک روز به طور چشمگیرى ذهن شما را خسته مى کند و مانع از ادامه فعالیت مغزى شما مى شود. ترکیب درس هاى مفهومى مثل ریاضى و فیزیک با درس هایى که به حفظیات معروفند مثل ادبیات بهترین شیوه براى مطالعات تمام وقت به شمار مى رود.
خودتان را از مطالعه بیزار نکنید، اینکه شما خودتان را براى امتحان آماده مى کنید به معنى حذف تفریح و سرگرمى از برنامه روزانه نیست. بعد از ۴۵ تا ۵۰ دقیقه مطالعه به یک ربع استراحت نیاز دارید. نوشیدن یک لیوان آب میوه یا شیر به همراه بیسکویت، آجیل در این میان تاثیر مفیدى بر عملکرد مغزى شما خواهد داشت. مى توانید براى خودتان پاداش تعیین کنید. با خودتان قرار بگذارید که اگر فلان درس را به موقع و البته با یادگیرى کامل تمام کردید، به تماشاى برنامه تلویزیونى دلخواه بروید یا موزیک مورد علاقه تان را گوش دهید. حال پس از اینکه برنامه ریزى کردید و طول مدت مطالعه را تعیین کردید، به مطالعه مشغول شوید. چگونگى مکان و زمان مطالعه تاثیر مهمى در فرآیند یادگیرى شما دارد. البته این موضوع به روحیات شما بستگى دارد.
بعضى فقط در محیط آرام درس مى خوانند یک سرى هم در مکان هاى شلوغ و با هر سروصدایى مى توانند به مطالعه بپردازند. در هر حال باید در هر مکانى که هستید تمرکز حواس داشته باشید.
همیشه عواملى وجود دارند که باعث حواس پرتى ما از موضوع اصلى شوند.
یادآورى خاطرات و تخیلات گوناگون که عموماً منشاء محیطى دارد و از سروصدا و رفت وآمد دیگران حاصل مى شود، از مهمترین مواردى است که باعث از دست رفتن تمرکز و حضور ذهن مى شود. در این زمان صدبار هم که یک نوشته را بخوانیم در ذهن مان ثبت نمى شود.
براى اینکه ذهن تان از موضوع اصلى دور نشود، تند بخوانید. نه آن قدر که چیزى نفهمید. سرعت مطالعه خود را تا آنجا افزایش دهید که یک درگیرى ذهنى مطلوب ایجاد شود. تندخواندن نوعى مطالعه اولیه به صورت سریع است که باعث مى شود با مفاهیم کلى درس آشنا شوید. سپس از خودتان سئوال بپرسید. سئوالاتى که حول وحوش موضوع اصلى درس دور مى زند به شما کمک مى کند با ایجاد ارتباط بین مفاهیم، یادگیرى درس را براى خودتان آسان سازید. البته یادگیرى شما باید در طول سال تحصیلى و همزمان با آموزش درس موردنظر انجام گیرد، یادگیرى که در اینجا گفته مى شود تکرار مجدد درس و به خاطر سپردن آن در مغز است.
در حین تندخواندن، ابتدا چیزهایى را بخوانید که فهم شان برایتان ساده است. تمامى زیرنویس ها، پاراگراف ها، سرفصل ها و مطالبى را که مهم به نظر مى رسند بخوانید، حتى اگر کمى از مطلب را بفهمید، بهتر از آن است که چیزى از آن سر در نیاورید. در یادگیرى فرمول ها و لغات خارجى به جاى حفظ کردن آنها، شکل شان را به خاطر بسپارید. به کارگیرى گوش و چشم در درک مطالب از اهمیت ویژه اى برخوردار است. از طریق سمعى هم مى توانید به درک مفاهیم درسى نائل شوید. صداى خودتان را ضبط کنید و در طول روز گوش کنید. این کار به شما کمک مى کند تا در هر لحظه اى حتى زمانى که به استراحت مشغولید از طریق تکرار، مطالب را در حافظه تان ثبت کنید.

+نوشته شده در ٢۳ امرداد ۱۳۸٧ساعت۱:۳۸ ‎ب.ظتوسط همه چی تموم | نظرات ()
شرح حال

ســــلام دوستـای گــل .

همــون طورکه در تیتر وبـلاگ عرض کردم من هر دفـعه که وبـلاگ رو آپ میکنم پنج بار آپ میشه که شامل موضوع های مختلف به شرح زیر هستش :

1:شرح حال .2:مطالب علمی . 3:شعر . 4:فال و 5:بیوگرافی.

امیدوارم از مطالب این وبلاگ لذت و بهره ی لازم رو ببرید .

دوستان باید عرض کنم که شرح حال امروز همسن پستم شود ولی از فردا بهتر میشه.

با اجازتون.قلب

+نوشته شده در ٢۳ امرداد ۱۳۸٧ساعت۱:۱٧ ‎ب.ظتوسط همه چی تموم | نظرات ()